حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
معرفی مرکز نانو در حمل و نقل ریلی
مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت ریلی از زیر مجموعه های کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است. با توجه به توسعه روزافزون صنعت ریلی در کشور به علت ارزانی، کاهش مصرف سوخت، سرعت حمل و نقل و حفظ محیط زیست در حوزه شهری و بین شهری، توسعه این حوزه از نظر فناوری و صنعتی را می طلبد. استفاده از فناوری های نوظهور از جمله نانو در ارتقا و بهبود عملکرد و افزایش بهره وری نقش مهمی را در تمامی صنایع ایفا می کنند. ایجاد زمینه استفاده از این فناوری ها به خصوص نانو رسالت مهم این مرکز است.