حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
اهداف مرکز نانو در حمل و نقل ریلی
هدف اصلی مرکز توسعه فناوری نانو به کارگیری فناوری نانو در حوزه حمل و نقل ریلی است در این راستا اهداف زیر را نیز دنبال می کند
1- خدمات فنی و مشاوره‌ای برای حل مشکلات صنعتی، ارتقای فناوری، بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری در صنعت ریلی
2- کمک به رسوخ فناوری نانو و عرضه محصولات نانو در صنعت ریلی
3- توسعه بازار محصولات نانو در صنعت ریلی